Undervisning i förskolan, ett treårigt forskningsprogram

Sex av våra kommunala förskolor deltar i Ifous forskningsprogram Undif (undervisning i förskolan) under perioden 2016-2018 tillsammans med nio andra kommuner i landet.

Genom samarbete mellan praktik och forskning, och genom utbytet av erfarenheter, skapar man möjligheter att höja förskollärarnas medvetenhet om undervisningens innehåll och former. Syftet är att utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Vetenskaplig ledare för programmet är Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

Förskolorna som deltar är Tunaparken, Årstaparken, Sopranen, Ringmuren, Almunge och Rosendal.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta dem.

 

Uppdaterad: